Tài nguyên dạy học

Trễ rồi ư?

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

Eng9_Review_forthe2nd_test.swf Eng9_Review_forthe1st_test.swf Eng8_Review_forthe2nd_test.swf Eng8_Review_forthe1st_test.swf Eng7_Review_forthe2nd_test.swf Eng7_Review_forthe1st_test.swf Eng6_Review_forthe2nd_test.swf Eng6_Review_forthe1st_test.swf English94thReviewInThe2ndtermMoi.swf English84thReviewInThe2ndTermMoi.swf English74thReviewInThe2ndtermMoi.swf Eng6L4th_ReviewInthe2nd_termMoi.swf English93rdReviewInThe2ndtermMoi.swf English83rdReviewInThe2ndtermMoi.swf English73rdReviewInthe2ndTerm2Moi.swf Eng63rd_Reviewforthe2nd_termMoi.swf English_6_Review_for_the_1st_term.swf English_6_Review_for_the_1st_term.swf English7_Review_for_the1st_termTrakot.swf English8_Review_for_the1st_termTrakot.swf

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Phương Đông-Bắc Trà My.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề cương ôn tập tiếng anh 6-HKII-2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Trà
Ngày gửi: 15h:53' 13-04-2012
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : TIẾNG ANH LỚP 6 (Năm học: 2011-2012)
A. TRẮC NGHIỆM
I. Choose the best answers
She _________________ some vegetables.
A. not want B. don’t want C. wants D. want
How _______________ beef do you want ?
A. many B. much C. about D. old
He needs _____________coffee.
A. a B. any C. the D. some
Are there _____________bananas ?
A. any B. a C. some D. an
Would you like __________chicken?
A. a B. some C. any D. an
She’d like a __________of cooking oil.
A. box B. packet C. bottle D. bar
Nga ____________ her bike now.
A. is riding B. are riding C. rides D. riding
Her lips aren’t full. They are ____________________-
A. short B. thin C. tall D. big
How __________ are you going to stay ? – For three days
A. long B. often C. much D. many
We ______________ Ha Long Bay next summer vacation
A. are going to visit B. visit C. are visit D. are visiting
_____________ is a sandwich ? – It’s 5,000 đ
A. How often B. How many C. How much D. How long
Nam _________ late for school.
A. never B. is never C. always is D. usually is
They often _____________swimming in the summer.
A. goes B.go C. going D.are going
It’s _________ in the winter.
A. cool B. cold C. warm D. hot
Ba often goes swimming in the __________
A. fall B. winter C. spring D. summer
Phong usually has a picnic ___________ the weekend.
A. to B. in C. for D. on
There __________ some meat and some rice
A. is B. are C. have D. has
I want __________ to Hue
A. travel B. to travel C. traveling D. travels
How _________ does he listen to music ? – Once a week
A. often B.much C. many D. long
Let’s ________ camping
A. go B. goes C. going D. to go
What about __________ badminton ?
A. to play B. plays C. playing D. play
Why don’t we __________ Ha Long Bay ?
A. visiting B. visits C. to visit D. visit
How much is a __________ of chocolates?
A. can B. bottle C. packet D. box
She ____________ aerobics in her free time
A. do B. plays C. does D. playing
They never go camping because they don’t have a __________.
A. clothes B. boots C. tent D. picnic
When it’s ___________, I go swimming.
A. hot B. cool C. cold D. warm
Nam and Lan sometimes _________ their kites in the fall.
A. like B. play C. fly D. go
We _____________ do our homework tonight.
A. is B. are going to C. are going D. going
I like ___________
A. weather cool B. hot weather C. weather cold D. weather hot
What does he do _____ his free time?
A. in B. at C. on D. for
II. Odd one out
a. aunt b. uncle c. friend d. sister
a. take b. vacation c. swim d. bring
a. summer b. hotel c. spring d. winter
a. see b. watch c. look d. know
a. walk b. citadel c. beach d. bay
a. travel b. minibus c. walk d. go
a. sometimes b. good c. cold d. tired
a. river b. desert c. lake d. sea
a. buffalo b. cow c. chicken d. egg
a. city b. town c. weather d. capital
III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
a. tennis b. soccer c. tent d. never
a. fly b. hungry c. usually d. early
a. game b. table c. late d. water
a. photo b. go c. home d. hot
a. uncle b. music c. minibus d. summer
a. beach b. season c. weather d. read
a. flower b. town c. slow d. now
a. ride b. discipline c. drive d. Motorbike
a. nose b. color c.
No_avatarf

ko hay

 

Avatar

Cám ơn rất nhiều ý kiến đóng góp của bạn ạ! Bạn "Number One"! Vì lời góp ý chân thành của độc giả là niềm vui rất lớn cho người viết bài ạ! Kinh nghiệm của người viết cũng ngày một tiến bộ hơn nhờ vào sự góp ý có tính "Chân thiện mỹ" ấy của độc giả. Tuy nhiên, mình vẫn còn quá kém cõi để dịch ra những nội dung gì từ bài viết góp ý của bạn trong gần hai chữ "ko hay" ấy! Dẫu gì cũng xin cám ơn bạn nhé.

Avatar

Lâu rồi em mới lên đây. 

 
Gửi ý kiến